Wednesday, February 2, 2011

દાદા અને પૌત્ર : પંકજ ત્રિવેદી

       vpvp A“¡ ”p¥Ó“p¡ k»b»’ lp¡e R¡ q“vp¡®j A“¡ ”pfvi®L, kfMu Jdf“p b¡ qdÓp¡ Ä¡hp¡ !  ”p¥Ó ”p¡sp“p q”sp‘u h’y vpvp kp‘¡ fl¡ R¡, fd¡ R¡, hpsp¡ Lf¡ R¡, lk¡ R¡, fX¡ R¡, qfkpe R¡, Nyõk¡ ‘pe R¡, kp»cm¡ R¡ A“¡ kdÄ¡ R¡. Ap b’y» vpvp A“¡ ”p¥Ó hÃQ¡ ‘pe R¡ s¡ q”sp A“¡ ”yÓ hÃQ¡ “‘u ‘sy». vpvp hqXg R¡, ldDd° R¡, bpmL R¡ A“¡ A¡Vg¡ vpvp A“¡ ”p¥Ó hÃQ¡ kyd¡m R¡. vpvp kyMu R¡, vy:Mu R¡, lmhu hpsp¡ Ll¡ R¡, hpsp® Ll¡ R¡, ”yfpZp¡“u kp‘¡ ”fu A“¡ ”qfL딓pAp¡“¡ Dd¡f¡ R¡. Of‘u kdpÄ“u hps, dpsp A“¡ q”sp“u hps, cpB A“¡ bl¡““u hps, fds A“¡ Aæepk“u hps, kpdqeLp¡ A“¡ Rp”p“u hps, vpvp A“¡ ”p¥Ó hÃQ¡ ‘pe R¡. q”sp A“¡ ”yÓ hÃQ¡ ‘su “‘u. dpsp A“¡ ”yÓu hÃQ¡ ”Z Aphp¡ Ä kwÿd aL® R¡. vpvu lp¡e sp¡ L¡hu dÄp Aph¡, A¡hp¡ qhQpf vuLfuAp¡“¡ Aphsp¡. ApÄ¡ vuLfu L¡ vuLfpAp¡ bly Ap¡Rp» Äp¡hp dm¡ R¡.    vpvp A¡Vg¡ sp¡ vpvp Ä !  A¡d“u sp¡g¡ ”à”p Lep»‘u Aph¡ ? vpvp“¡ lh¡ il¡fuÄ“ b“hy» ”Xey» R¡. vpvp hl¡gu khpf¡ ÄpN¡, vw’“u ‘¡gu gB Aph¡, Äps¡ Ä ”pZu Nfd Lfu“¡ õ“p“ Lfu g¡, ”wÄp”pW Lf¡, ”p¥Ó“¡ ìlpg Lfu ÄNpX¡, q“ipm¡ dwLhp Äpe A‘hp ipLcpÆ g¡hp ”Z Äpe. vpvp Rp”y» hp»Q¡ sp¡ ”p¥Ó Ä Qëdp gphu v¡. vpvp“¡ sp¡ “hfpi Ä lp¡e ! kde ”kpf Lfhp A¡ Ofdp» kss Lpe®iug fl¡. ApMp¡ qvhk A¡Lp»s¡ fl¡gp vpvp, ”p¥Ó ipmpdp»‘u Aph¡ Ðepf¡ õhpNs Lfhp s¥epf lp¡e. vpvpA¡ ”p¥Ó“y» Ýep“ fpMhp“y» A“¡ ”p¥ÓA¡ vpvp“y» ! dçdu“¡ sp¡ Of“y» Lpd Ä A¡Vgy» L¡ qbQpfu“¡ kde Ä Lep»? ”à”p“¡ sp¡ Aµpqak“y» Lpd, bµpk“u dp‘pLwV A“¡ kpdpqÄL Ähpbvpfu sp¡ Mfu Ä “¡? Lp¡“¡ “hfpi R¡vpvp“¡ ‘pe, ”p¥Ó“¡ cZphy». Lepf¡L vasf“p cpfdp»‘u RVL¡gp¡ ”p¥Ó ‘p¡Xy»L fd¡ Ðepf¡ dçdu“u bwd k»cmpe; "b¡Vp, g¡i“ ”wfy» Lfu g¡, ”à”p MuÄpi¡. vpvp“¡ iy» Lpd R¡? A¡sp¡ hpsp®Ap¡ Lüp» Lfi¡... ApÄLpg“p Rp¡Lfp»Ap¡“¡ sp¡ cZhy» Ä Ndsy» “‘u..." vpvp dp¥“ fl¡ R¡, l»d¡ip.  ”p¥Ó hp»Q¡ R¡. vpvp ÄyA¡ R¡. hl¡gu khpf“p¡ Lydmp¡ sXLp¡ Aµpifu“u ai®dp»‘u QdLu“¡ Ap»Mp¡dp» A»Äpe R¡. vpvp Ap»Mp¡“¡ TuZu Lfu“¡ ÄyA¡ R¡. ”p¥Ó NfbqXep Anf¡ “p¡VbyLdp» Liy»L gM¡ R¡. A¡ A»N°¡Æ dpÝeddp» R¡, vpvp A»N°¡Æ bp¡gu iL¡ R¡, gMu iL¡ R¡ ”f»sy A¡ sp¡ A»N°¡Äp¡ hMs“y» “¡ ! dçdu sp¡ Ll¡ R¡ L¡ ApÄLpg“p cZsfdp» vpvp“¡ iy» Mbf ”X¡ ? dçdu-”à”p“u ”¡Yu A’LQfu R¡. s¡Ap¡ A»N°¡Äp¡ hMs“y» A»N°¡Æ ÄpZsp “‘u A“¡ AÐepf“p cZsfdp» Qp»Q Xwbsu “‘u.  vpvp Äepf¡ q“ipmdp» cZphsp Ðepf¡ gp¡Lp¡ Ll¡sp» L¡ dpõsf sp¡ ap»LXy» A»N°¡Æ bp¡g¡ R¡ “¡ gM¡e R¡. A¡ Ädp“pdp» gp¡Lp¡ A»N°¡Ædp» AfÆ Lfphhp Aphsp. vpvp“y» dp“ A“¡ op“ gp¡Lp¡“p úvedp» fl¡sy». ApÄ¡ dçdu“¡ Mbf “‘u L¡ vpvp Lp¡Z R¡. ”à”p sp¡ L¡hm “p¡Lfu Lf¡, vpvp ”°Ðe¡“y» dp¥“ ”p¥Ó“¡ ALmph¡ A¡hy» R¡, A¡ iy» Ll¡ ”à”p“¡ ? A¡“¡ sp¡ dÄp Aph¡ R¡, vpvp kp‘¡. hpsp®Ap¡ kp»cmhpdp», fdhpdp» A“¡
                                               
A¡d“u Yugu ”Xu Ne¡gu kw»hpmu QpdXu ”f lp‘ a¡fhhpdp» ! Ap õ”i®‘u vpvp bp¡Mp dp¡»A¡ lk¡ Ðepf¡ sp¡ bly dÄp Aph¡ ! ”p¥Ó A¡d“p dp¡»“¡ Mp¡ghp“y» Ll¡. Okpe¡gp, gpg-Nygpbu ”¡Yp» Äp¡B“¡ ”p¥Ó ”wR¡; "vpvp, sd¡ fp¡Vgu“¡ L¡hu fus¡ Qphu iLp¡? sdpf¡ sp¡ vp»s Ä “‘u !" afu‘u vpvp lk¡, kph cp¡my». dp¡qsep“¡ LpfZ¡ Tp»Mu ‘e¡gu Ap»Mdp» ‘p¡Xu KQLpe. qvhpg ”f fl¡gp¡ vpvu“p¡ ap¡Vp¡ ÄyA¡, ”p¥Ó vpvp“¡ ÄyA¡ A“¡ vpvp“u Ap»Mdp»‘u A¡Lpv by»v kfu ”X¡. vpvp Ll¡; "b¡Vp, lh¡ Adpf¡ Mphp“p õhpv Lep»? fp¡Vgu“¡ sp¡ vpmdp» ”gpmu“¡ ”p¡Qu Lfhp“u, ”Ru Ädhp“y». OZp» hfk Äçep», lh¡ sp¡ spf¡ Ädhp“y», lp¢ b¡Vp !" vpvp ”p¥Ó“y» vi®“ Adu“Äf¡ Lf¡ R¡, fp¡Ä khpf¡.
       QLgu“y» bÃQy» vpZp huZ¡ s¡d
      s¡ hZ® huZ¡ R¡ : L...d...m...
      Ldm“u Lp¡dmsp ”pk¡
      s¡ ‘p¡Xu hpf ‘»cu Äpe R¡.
      kpd¡ NY Ecp¡ R¡,
      s¡ TV QYpe A¡d “‘u;
      Rsp»e s¡ QY¡ R¡ : N...Y...
      NY“p Lp¡V A“¡ Lp»Nfp“u s¡“¡ “‘u ÄpZ,
      NYdp»/ NY dpV¡ M¡gpe¡gp» eyÙp¡‘u s¡ AÄpZ,
      Qpf¡ bpÄy ”‘fpep ”lpZ,
      LpNmdp» Lf¡gp guVp Ä¡hp vwf sfsp» hlpZ. Ä¡ds¡d hlpZ“p kY... QY¡,
      cg¡ lp»a QY¡.
      s¡“u fp¡Ä EWu“¡ Aphu fY,
      ly» ”Z Lly» L¡ ”Y b¡Vp... ”Y.
       ”p¥Ó hp»Q¡ R¡, vpvp ÄyA¡ R¡. Anfp¡“p hZ® ”pWe”yõsLdp»‘u iuMsp ”p¥Ó“¡ vpvp iuMh¡ R¡, Æh““u hZ®dpmp. A¡L sfa bpm”Z R¡, Ldm Ä¡hy» Lp¡dm. buÆ sfa Æh“”‘ R¡ k»Ojp¡®‘u cf¡gp¡ A“¡ NY ÄyA¡ R¡ ”p¥Ó.  N...Y... A¡Vgy» dp»X bp¡g¡ R¡. Lp¡V A“¡ Lp»Nfp‘u AÄpZ ”p¥Ó“¡ vpvp bsph¡ R¡ A¡“u ”pjpZsp, A¡dp» ’fbpe¡gp¡ Bqslpk A“¡ NY A“¡ NY dpV¡ M¡gpe¡gp» eyÙp¡‘u AÄpZ ”p¥Ó“¡ kÄÄ Lf¡ R¡ cqhóedp» Aph“pfp eyÙp¡ qhi¡...! Qpf¡bpÄy fl¡gp ”XLpfp¡“p ”lpZ hÃQ¡ dpN® Lfu“¡, Qpgsp iuMh¡ R¡ vpvp. NY‘u vwf fl¡gu AapV iLespAp¡“p kpNfdp» sfsp hlpZ“¡ Qusfu Ap”¡ R¡ vpvp. ”p¥Ó ÄyA¡ R¡, hlpZdp» b¡k¡ R¡ A“¡ kY QY¡ R¡. ”p¥Ó s¥epf R¡. ”h“ hpe R¡. vpvp ÄyA¡ R¡. kYdp» aw»Lpsp¡ ”h“ cfpe R¡, hlpZ Qpg¡ R¡, sfhp gpN¡ R¡. lh¡ sp¡ ”p¥Ó vp¡Xhp gpN¡ R¡, vpvp“u Ap»Nmu RwV¡ R¡, vpvp A¡“¡ ÄyA¡ R¡, ”p¥Ó lp»a¡ R¡ A“¡ vpvp ”Z...! fp¡Ä¡fp¡Ä“u
                                 
Aphu fY gB“¡ ”p¥Ó ÄpN¡ R¡. vpvp kp‘¡ A¡ ”Z NY, Bqslpk, eyÙp¡, ”lpZ, kpNf, hlpZ, kY, vp¡V A“¡ lp»a hÃQ¡ Æhhp d‘¡ R¡. vpvp ‘pLu Äpe R¡, ”p¥Ó ”pRy» afu“¡ ÄyA¡ R¡ vpvp sfa... vpvp ’ud¡’ud¡ Ll¡ R¡; " ”Y b¡Vp... ”Y." kp»Ä Ym¡ R¡, kwe® Xwb¡ R¡ vqfepdp», vpvp ’uf¡’uf¡ Ymu ”X¡ R¡. ”p¥Ó vp¡X¡ R¡, kp»Ä“¡ c¡Vhp. vpvp“p q“ò¡s v¡l ”f vqfep“p» dp¡Äp» afu hm¡ R¡. ldZp» ky’u ’bLsu lsu s¡ qhipm Rpsu ”f ”p¥Ó dp‘y» dwLu“¡ ’udp õhfp¡“¡ ap¡X¡ R¡; "vp...vp...". A¡ kp‘¡ Ä A¡L “hy» ”°cps, “hu ”¡Yu, “hp awgp¡ Mugu EW¡ R¡.... !
              “p¢’ : ”p¥Óvi®“ : khpf¡ (ARp»vk) - fd¡i ApQpe®

No comments:

Post a Comment